Privacy statement Websiteoffertes.nl


Artikel 1 Identiteit van de verantwoordelijke


In dit privacy statement leest u op welke wijze Websiteoffertes.nl, een handelsnaam van MCF Michel Cheret Freelance, persoonsgegevens verwerkt. Michel Cheret Freelance is gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht. Bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u uw wettelijke rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via:


E-mail: info@websiteoffertes.nl


Telefoon: 010-2613267


Artikel 2 Algemeen


In deze privacy policy wordt verstaan onder: 1. Websiteoffertes.nl: exploitant van de Website als bedoeld in artikel 2.5, een handelsnaam van Michel Cheret Freelance, gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 61301752.

 2. Gebruiker: iedere bezoeker en gebruiker van de Website.

 3. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, waaronder onder meer begrepen kunnen zijn: (gebruikers)namen, adresgegevens, e-mail- en IP-adressen, telefoonnummers, geboortedata en betaalgegevens.

 4. Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

 5. Website: https://www.websiteoffertes.nl.


Artikel 3 Overwegingen 1. Websiteoffertes.nl respecteert de privacy van de Gebruiker en verwerkt persoonsgegevens van de Gebruiker op een zorgvuldige wijze. Websiteoffertes.nl garandeert dat de verkregen persoonsgegevens van de Gebruiker vertrouwelijk worden behandeld en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt worden.

 2. In dit Privacy statement is onderscheid gemaakt tussen de persoonsgegevens die wij verwerken indien u de website van Websiteoffertes.nl enkel bezoekt en de persoonsgegevens die wij verwerken indien u een aanvraag doet via het formulier op de website.


Artikel 4 Wettelijke grondslag voor de verweking van persoonsgegevens


 Persoonsgegevens worden door Websiteoffertes.nl slechts verwerkt in één of meer van de volgende gevallen.


Indien: • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de Gebruiker partij is of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de Gebruiker en die maatregelen noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;

 • de Gebruiker voor de verwerking zijn ondubbelzinnige of uitdrukkelijke toestemming heeft verleend;

 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Websiteoffertes.nl of een derde aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de gebruiker, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

 • de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan Websiteoffertes.nl onderworpen is;

 • de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de Gebruiker.


Voor het uitvoeren van een overeenkomst beroept Websiteoffertes.nl zich op de grondslag dat de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Websiteoffertes.nl en derden met wie Websiteoffertes.nl een overeenkomst is aangegaan.


Artikel 5 Doel van de verwerking


 Websiteoffertes.nl verwerkt persoonsgegevens om een Gebruiker die een offerte wenst te ontvangen, hierna ook: een aanvrager, in contact te brengen met dienstverleners die deze Gebruiker een offerte willen toezenden.


Uitvoeren overeenkomst
Om de overeenkomst uit te voeren dient de Gebruiker (persoons)gegevens aan
Websiteoffertes.nl te verstrekken, waaronder de naam van de aanvrager, het e-mailadres
en de gewenste dienstverlening.
Mogelijkheid om contact op te nemen
Websiteoffertes.nl verwerkt persoonsgegevens om contact met de aanvrager en de
dienstverlener te onderhouden.
Nakomen wettelijke verplichting
Websiteoffertes.nl verwerkt ook persoonsgegevens om te voldoen aan een op
Websiteoffertes.nl rustende wettelijke verplichting.
Artikel 6 Delen van persoonsgegevens
1. De door Websiteoffertes.nl verzamelde persoonsgegevens worden verstrekt aan
derden voor het uitvoeren van de dienst die Websiteoffertes.nl uitvoert. Daarbij
worden de door de aanvrager verstrekte persoonsgegevens gedeeld met partijen die
offertes zullen aanbieden aan deze aanvrager.
2. De verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van derden,
bijvoorbeeld door de partij die zorgdraagt voor de hosting van onze website. Ook
worden persoonsgegevens opgeslagen in (online) softwaresystemen van derden. Met
deze derden heeft Websiteoffertes.nl een verwerkersovereenkomst gesloten waarin
deze derden zich committeren om de door hen te verwerken gegevens adequaat te
beveiligen en deze gegevens niet zelfstandig te verwerken.
3. Websiteoffertes.nl zal buiten de gevallen die genoemd zijn in dit privacy
statement, nimmer persoonsgegevens verstrekken aan derden, tenzij de Gebruiker
expliciete toestemming geeft of indien Websiteoffertes.nl daartoe op grond van een
rechterlijke uitspraak of wettelijke bepaling verplicht wordt of is.
Artikel 7 Beveiliging
1. Websiteoffertes.nl stelt alles in het werk om verzamelde persoonsgegevens
adequaat te beveiligen. Websiteoffertes.nl heeft zowel technische als
organisatorische maatregelen getroffen om, gezien de aard van de te verwerken
persoonsgegevens, een voldoende mate van beveiliging van deze persoonsgegevens
te realiseren.
2. De website van Websiteoffertes.nl is beveiligd met een SSL-certificaat. Alle via de
website verzonden berichten en gegevens worden derhalve op een versleutelde
wijze (aan Websiteoffertes.nl) verzonden.
Artikel 8 Duur van de opslag
1. Websiteoffertes.nl zal alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van een overeenkomst met een Gebruiker gedurende de looptijd van
deze overeenkomst verwerken en opslaan.
2. Nadat de overeenkomst tussen een Gebruiker en Websiteoffertes.nl eindigt, zal
Websiteoffertes.nl de persoonsgegevens nog twaalf maanden bewaren.
3. Gegevens die, nadat Websiteoffertes.nl deze anonimiseert, niet langer als
persoonsgegevens worden aangemerkt op grond van de AVG worden voor
statistische doeleinden voor onbepaalde tijd opgeslagen. Deze gegevens zijn
nimmer tot een Gebruiker te herleiden.
4. Indien Websiteoffertes.nl daartoe een zwaarwegende reden heeft, zal
Websiteoffertes.nl na beëindiging van de overeenkomst tussen de Gebruiker en
Websiteoffertes.nl de persoonsgegevens langer bewaren dan de aangegeven termijn
van twaalf maanden. In dat geval zal Websiteoffertes.nl de Gebruiker informeren
over de verlengde duur van de opslag van de persoonsgegevens en het
zwaarwegende belang dat Websiteoffertes.nl daarvoor heeft.
Artikel 9 Wijziging van het privacy statement
Websiteoffertes.nl is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen in dit privacy statement aan
te brengen. Indien Websiteoffertes.nl overgaat tot wijziging van het privacy statement zal
de Gebruiker daarover geïnformeerd worden via de website.
Artikel 10 Uw rechten
Een Gebruiker kan de volgende rechten jegens Websiteoffertes.nl uitoefenen:
Recht om toestemming in te trekken
Indien Websiteoffertes.nl van de Gebruiker toestemming heeft verkregen om
persoonsgegevens te verwerken heeft de Gebruiker te allen tijde het recht om deze
toestemming weer in te trekken.
Recht op inzage en correctie
Gebruiker heeft te allen tijde recht om inzage te vragen in de over de Gebruiker
verzamelde persoonsgegevens. De Gebruikers heeft eveneens het recht om de door
Websiteoffertes.nl verwerkte persoonsgegevens (door Websiteoffertes.nl ) te laten
corrigeren.
Recht van vergetelheid
De Gebruiker heeft het recht om Websiteoffertes.nl te verzoeken alle over de Gebruiker
verzamelde gegevens te verwijderen. In beginsel dient Websiteoffertes.nl aan dit verzoek
te voldoen. In bepaalde gevallen kan een ander (wettelijke) belang zwaarder wegen dan
het recht op vergetelheid, zulks ter beoordeling van Websiteoffertes.nl.
Recht om een klacht in te dienen
De Gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, indien de Gebruiker na een klacht niet in samenspraak met
Websiteoffertes.nl tot een oplossing komt over de verwerking van persoonsgegevens. De
klacht kan schriftelijk ingestuurd worden naar het volgende adres:
Autoriteit Persoonsgegevens.
Postbus 93374
2509 AJ, Den Haag
Artikel 10 Toepasselijk recht & overige
1. Eventuele juridische geschillen die ontstaan als gevolg van dit privacy statement
zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter onder
toepasselijkheid van Nederlands recht.
2. Indien Websiteoffertes.nl overgaat op of fuseert met een derde partij of, mogen
reeds verzamelde persoonsgegevens bekend worden gemaakt aan deze partij. Deze
partij verkrijgt daarmee het recht om uw persoonsgegevens te blijven verwerken
overeenkomstig de in dit privacy statement opgenomen bepalingen.
Indien u vragen, klachten of opmerkingen aangaande het gebruik van uw persoonsgegevens
heeft, dient u deze schriftelijk aan Websiteoffertes.nl kenbaar te maken.
Artikel 11 Welke persoonsgegevens Websiteoffertes.nl verwerkt
Contactformulier
Indien u een contactformulier op de website invult, verwerkt Websiteoffertes.nl in ieder
geval de volgende persoonsgegevens:
• uw naam;
• uw e-mailadres;
• een door u geschreven bericht;
• uw functie/hoedanigheid;
• doel van de aanvraag;
• budget;
Cookies
Websiteoffertes.nl gebruikt (online)software en/of cookies om het gebruik van de website
te analyseren. De volgende (online)software en cookies worden gebruikt:
Google Analytics
Websiteoffertes.nl gebruikt de software van Google Analytics om inzicht te krijgen in het
websiteverkeer. Via Google Analytics verzamelt Websiteoffertes.nl geen IP-adressen. De
door Google verzamelde informatie wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De door
Google Analytics verzamelde gegevens worden overgebracht naar servers van Google in de
Verenigde Staten. Google voldoet aan de eisen die het Privacy Shield stelt en biedt
daarmee een passend beschermingsniveau.
Vraag vandaag een offerte aan voor het bouwen van uw website

Wil je ook een website laten bouwen door een professioneel team? Laat je gegevens achter en wij sturen je zo snel mogelijk een scherpe offerte. Dus waar wacht je nog op? Vraag vandaag nog snel een offerte website bouwen aan.

Wil je zelf een opdracht plaatsen?
Vraag vandaag 6 gratis offertes aan. Ontvang gratis offertes
Of
Neem contact op
+ 31 10 261 32 67
Nu bereikbaar
info@websiteoffertes.nl
Antwoord binnen 24 uur