Privacy Policy

Artikel 1 – Identiteit van de verantwoordelijke

In dit privacy statement leest u op welke wijze Websiteoffertes.nl, een handelsnaam van Kies Je Leverancier B.V., persoonsgegevens verwerkt. Kies Je Leverancier B.V. is gevestigd te Apeldoorn. Bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u uw wettelijke rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via:

E-mail: [email protected]
Telefoon: 085-0606863

Artikel 2 – Algemeen

In deze privacy policy wordt verstaan onder:

 1. Websiteoffertes.nl: exploitant van de Website als bedoeld in artikel 2.5, een handelsnaam van Kies Je Leverancier B.V., gevestigd te Apeldoorn, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 57722102.
 2. Gebruiker: iedere bezoeker en gebruiker van de Website.
 3. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, waaronder onder meer begrepen kunnen zijn: (gebruikers)namen, adresgegevens, e-mail- en IP-adressen, telefoonnummers, geboortedata en betaalgegevens.
 4. Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.
 5. Website: https://www.websiteoffertes.nl.

Artikel 3 – Overwegingen

 1. Websiteoffertes.nl respecteert de privacy van de Gebruiker en verwerkt persoonsgegevens van de Gebruiker op een zorgvuldige wijze. Websiteoffertes.nl garandeert dat de verkregen persoonsgegevens van de Gebruiker vertrouwelijk worden behandeld en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt worden.
 2. In dit Privacy statement is onderscheid gemaakt tussen de persoonsgegevens die wij verwerken indien u de website van Websiteoffertes.nl enkel bezoekt en de persoonsgegevens die wij verwerken indien u een aanvraag doet via het formulier op de website.

Artikel 4 – Wettelijke grondslag voor de verweking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Websiteoffertes.nl slechts verwerkt in één of meer van de volgende gevallen.

Indien:

 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de Gebruiker partij is of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de Gebruiker en die maatregelen noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
 • de Gebruiker voor de verwerking zijn ondubbelzinnige of uitdrukkelijke toestemming heeft verleend;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Websiteoffertes.nl of een derde aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de gebruiker, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan Websiteoffertes.nl onderworpen is;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de Gebruiker.

Voor het uitvoeren van een overeenkomst beroept Websiteoffertes.nl zich op de grondslag dat de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Websiteoffertes.nl en derden met wie Websiteoffertes.nl een overeenkomst is aangegaan.

Artikel 5 – Doel van de verwerking

Websiteoffertes.nl verwerkt persoonsgegevens om een Gebruiker die een offerte wenst te ontvangen, hierna ook: een aanvrager, in contact te brengen met dienstverleners die deze Gebruiker een offerte willen toezenden. Uitvoeren overeenkomst

 • Om de overeenkomst uit te voeren dient de Gebruiker (persoons)gegevens aan Websiteoffertes.nl te verstrekken, waaronder de naam van de aanvrager, het e-mailadres en de gewenste dienstverlening.

Mogelijkheid om contact op te nemen

 • Websiteoffertes.nl verwerkt persoonsgegevens om contact met de aanvrager en de dienstverlener te onderhouden.

Nakomen wettelijke verplichting

 • Websiteoffertes.nl verwerkt ook persoonsgegevens om te voldoen aan een op Websiteoffertes.nl rustende wettelijke verplichting.

Artikel 6 – Delen van persoonsgegevens

 1. De door Websiteoffertes.nl verzamelde persoonsgegevens worden verstrekt aan derden voor het uitvoeren van de dienst die Websiteoffertes.nl uitvoert. Daarbij worden de door de aanvrager verstrekte persoonsgegevens gedeeld met partijen die offertes zullen aanbieden aan deze aanvrager.
 2. De verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van derden, bijvoorbeeld door de partij die zorgdraagt voor de hosting van onze website. Ook worden persoonsgegevens opgeslagen in (online) softwaresystemen van derden. Met deze derden heeft Websiteoffertes.nl een verwerkersovereenkomst gesloten waarin deze derden zich committeren om de door hen te verwerken gegevens adequaat te beveiligen en deze gegevens niet zelfstandig te verwerken.
 3. Websiteoffertes.nl zal buiten de gevallen die genoemd zijn in dit privacy statement, nimmer persoonsgegevens verstrekken aan derden, tenzij de Gebruiker expliciete toestemming geeft of indien Websiteoffertes.nl daartoe op grond van een rechterlijke uitspraak of wettelijke bepaling verplicht wordt of is.

Artikel 7 – Beveiliging

 1. Websiteoffertes.nl stelt alles in het werk om verzamelde persoonsgegevens adequaat te beveiligen. Websiteoffertes.nl heeft zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen om, gezien de aard van de te verwerken persoonsgegevens, een voldoende mate van beveiliging van deze persoonsgegevens te realiseren.
 2. De website van Websiteoffertes.nl is beveiligd met een SSL-certificaat. Alle via de website verzonden berichten en gegevens worden derhalve op een versleutelde wijze (aan Websiteoffertes.nl) verzonden.

Artikel 8 – Duur van de opslag

 1. Websiteoffertes.nl zal alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst met een Gebruiker gedurende de looptijd van deze overeenkomst verwerken en opslaan.
 2. Nadat de overeenkomst tussen een Gebruiker en Websiteoffertes.nl eindigt, zal Websiteoffertes.nl de persoonsgegevens nog twaalf maanden bewaren.
 3. Gegevens die, nadat Websiteoffertes.nl deze anonimiseert, niet langer als persoonsgegevens worden aangemerkt op grond van de AVG worden voor statistische doeleinden voor onbepaalde tijd opgeslagen. Deze gegevens zijn nimmer tot een Gebruiker te herleiden.
 4. Indien Websiteoffertes.nl daartoe een zwaarwegende reden heeft, zal Websiteoffertes.nl na beëindiging van de overeenkomst tussen de Gebruiker en Websiteoffertes.nl de persoonsgegevens langer bewaren dan de aangegeven termijn van twaalf maanden. In dat geval zal Websiteoffertes.nl de Gebruiker informeren over de verlengde duur van de opslag van de persoonsgegevens en het zwaarwegende belang dat Websiteoffertes.nl daarvoor heeft.

Artikel 9 – Wijziging van het privacy statement

 1. Websiteoffertes.nl is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen in dit privacy statement aan te brengen. Indien Websiteoffertes.nl overgaat tot wijziging van het privacy statement zal de Gebruiker daarover geïnformeerd worden via de website.

Artikel 10 – Uw rechten

Een Gebruiker kan de volgende rechten jegens Websiteoffertes.nl uitoefenen: Recht om toestemming in te trekken

Indien Websiteoffertes.nl van de Gebruiker toestemming heeft verkregen om persoonsgegevens te verwerken heeft de Gebruiker te allen tijde het recht om deze toestemming weer in te trekken.

Recht op inzage en correctie

Gebruiker heeft te allen tijde recht om inzage te vragen in de over de Gebruiker verzamelde persoonsgegevens. De Gebruikers heeft eveneens het recht om de door Websiteoffertes.nl verwerkte persoonsgegevens (door Websiteoffertes.nl ) te laten corrigeren.

Recht van vergetelheid

De Gebruiker heeft het recht om Websiteoffertes.nl te verzoeken alle over de Gebruiker verzamelde gegevens te verwijderen. In beginsel dient Websiteoffertes.nl aan dit verzoek te voldoen. In bepaalde gevallen kan een ander (wettelijke) belang zwaarder wegen dan het recht op vergetelheid, zulks ter beoordeling van Websiteoffertes.nl.

Recht om een klacht in te dienen

De Gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien de Gebruiker na een klacht niet in samenspraak met Websiteoffertes.nl tot een oplossing komt over de verwerking van persoonsgegevens. De klacht kan schriftelijk ingestuurd worden naar het volgende adres:

Autoriteit Persoonsgegevens. Postbus 93374 2509 AJ Den Haag

Artikel 11 Toepasselijk recht & overige

 1. Eventuele juridische geschillen die ontstaan als gevolg van dit privacy statement zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter onder toepasselijkheid van Nederlands recht.
 2. Indien Websiteoffertes.nl overgaat op of fuseert met een derde partij of, mogen reeds verzamelde persoonsgegevens bekend worden gemaakt aan deze partij. Deze partij verkrijgt daarmee het recht om uw persoonsgegevens te blijven verwerken overeenkomstig de in dit privacy statement opgenomen bepalingen. Indien u vragen, klachten of opmerkingen aangaande het gebruik van uw persoonsgegevens heeft, dient u deze schriftelijk aan Websiteoffertes.nl kenbaar te maken.

Artikel 12 – Welke persoonsgegevens Websiteoffertes.nl verwerkt

Contactformulier Indien u een contactformulier op de website invult, verwerkt Websiteoffertes.nl in ieder geval de volgende persoonsgegevens:

 • uw naam;
 • uw e-mailadres;
 • een door u geschreven bericht;
 • uw functie/hoedanigheid;
 • doel van de aanvraag;
 • budget;

Cookies

Websiteoffertes.nl gebruikt (online)software en/of cookies om het gebruik van de website te analyseren. De volgende (online)software en cookies worden gebruikt:

Google Analytics

Websiteoffertes.nl gebruikt de software van Google Analytics om inzicht te krijgen in het websiteverkeer. Via Google Analytics verzamelt Websiteoffertes.nl geen IP-adressen. De door Google verzamelde informatie wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De door Google Analytics verzamelde gegevens worden overgebracht naar servers van Google in de Verenigde Staten. Google voldoet aan de eisen die het Privacy Shield stelt en biedt daarmee een passend beschermingsniveau.

Opdrachten mogelijk gemaakt door WebsiteOffertes

Wat zijn de voordelen van het inhuren van een webdesigner?
Afgerond

Wat zijn de voordelen van het inhuren van een webdesigner?

In deze blog gaan we het voordeel van het inhuren van een webdesigner ten opzichte van het gebruik van een webbuilder, aan je uitleggen. Het bouwen van een website klinkt in eerste instantie misschien als een eenvoudige taak. Helaas is dit een tijdrovende taak die de hulp van een professionele webdesigner vereist. De professionals op […]

Wat zijn de drie trends van 2022 op het gebied van WooCommerce?
Afgerond

Wat zijn de drie trends van 2022 op het gebied van WooCommerce?

WooCommerce voegt webshop-functionaliteit toe aan je WordPress-website en is dé plug-in voor het maken van een webshop. WooCommerce zit niet stil als het gaat om verbeteringen. Het ontwikkelt en past zich aan de behoeften van de klanten en de markt in het algemeen aan. Sommige trends zijn al jaren populair, terwijl andere onverwacht verschijnen. Hier […]

Wil je een website laten maken?

Ontvang 3 gratis website offertes!

Offertes aanvragen

Neem contact met ons op

085 - 06 06 863
Op werkdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur
Antwoord binnen 24 uur