• Home
 • /
 • Algemene Voorwaarden voor Opdrachtnemers (Partners)

Algemene Voorwaarden voor Opdrachtnemers (Partners)

Preambule

Onderstaande algemene voorwaarden hebben betrekking op de rechtsverhouding tussen Websiteoffertes.nl en de dienstverlener van diensten die via Websiteoffertes.nl offerte-aanvragen wenst te ontvangen van derden. Websiteoffertes.nl biedt enkel een platform waarbij de dienstverlener in contact kan komen met potentiële klanten. Websiteoffertes.nl is derhalve geen partij bij eventuele overeenkomsten tussen partijen die ontstaan via het gebruik van Websiteoffertes.nl.

Artikel 1 – Definities

 • Websiteoffertes.nl: een handelsnaam van Kies Je Leverancier B.V., gevestigd te Apeldoorn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57722102.
 • Aanvrager: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die via Websiteoffertes.nl offertes wenst te ontvangen van Dienstverleners.
 • Dienstverlener: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die Leads wenst te ontvangen via Websiteoffertes.nl.
 • Website: de website van Websiteoffertes.nl, onder andere te bereiken via www.websiteoffertes.nl.
 • Lead: een door een Aanvrager via Websiteoffertes.nl aangevraagde offerte die naar de Dienstverlener wordt verstuurd en de Dienstverlener in staat stelt een offerte aan de Aanvrager te doen toekomen voor de bedoelde diensten.
 • Reclameren: Het proces waarbij een Dienstverlener bezwaar maakt tegen de geldigheid van een ontvangen lead via het platform van WebsiteOffertes.nl. Dit omvat het indienen van een reclamatie binnen een bepaalde periode, met redenen omkleed en volgens de vastgestelde richtlijnen, om eventueel een compensatie te ontvangen in de vorm van leadtegoed voor toekomstige reacties op nieuwe leads.

Artikel 2 – Algemene bepalingen

 1. De Dienstverlener kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Websiteoffertes.nl deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten (op afstand) tussen Websiteoffertes.nl en de Dienstverlener.
 3. De eventueel door de Dienstverlener gehanteerde algemene inkoopvoorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Websiteoffertes.nl.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 5. De inhoud van deze site evenals de inhoud van alle andere uitingen van Websiteoffertes.nl op internet zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Websiteoffertes.nl kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Websiteoffertes.nl is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.
 6. Websiteoffertes.nl behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Websiteoffertes.nl overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de Dienstverlener hier twee maanden voorafgaand aan de wijziging van op de hoogte. Het staat de Dienstverlener vervolgens vrij om de overeenkomst op te zeggen vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na de inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden.

Artikel 3 – Prijzen

 1. De door Websiteoffertes.nl gehanteerde tarieven (voor het ontvangen van Leads) zijn exclusief omzetbelasting (BTW).
 2. Websiteoffertes.nl heeft het recht om haar tarieven tussentijds te wijzigen, tenzij anders is overeengekomen tussen Websiteoffertes.nl en de Dienstverlener.
 3. Leads worden steeds voorafgaand aan de te ontvangen Leads in rekening gebracht bij de Dienstverlener.
 4. Facturering geschiedt in beginsel via e-mail, tenzij anders is aangegeven door Websiteoffertes.nl.
 5. Betaling dient te geschiedden op een door Websiteoffertes.nl te bepalen wijze.
 6. Indien de betaling verloopt via automatische incasso en voor deze betaling een chargeback of stornering wordt ontvangen, zal er 25 euro excl. btw administratiekosten in rekening worden gebracht door Websiteoffertes.nl per gebeurtenis.
 7. Alle door Websiteoffertes.nl verstuurde facturen hebben een betalingstermijn van zeven dagen. Pas nadat de Dienstverlener aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan zal zij Leads kunnen ontvangen.
 8. Indien door toedoen van de Dienstverlener, Websiteoffertes.nl niet tijdig de uit hoofde van de overeenkomst aan haar toekomende bedragen ontvangt, is Websiteoffertes.nl gerechtigd de dienstverlening aan de Dienstverlener op te schorten tot het moment waarop de Dienstverlener wel voldoet aan haar betalingsverplichtingen jegens Websiteoffertes.nl.
 9. Het uit artikel 3.7 voortvloeiend recht om de dienstverlening aan de Dienstverlener op te schorten, ontstaat pas nadat Websiteoffertes.nl de Dienstverlener (per e-mail) geïnformeerd heeft over de tekortkoming en de Dienstverlener de mogelijkheid heeft geboden om alsnog de betaling te doen geschieden.
 10. Indien Websiteoffertes.nl de dienstverlening opschort als omschreven in artikel 3.7, is de Dienstverlener in verzuim. De Dienstverlener is dan over het aan Websiteofferte verschuldigde factuurbedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2 % per jaar. Tevens is de Dienstverlener alsdan incassokosten verschuldigd. Deze bedragen in beginsel 15% over het door de Dienstverlener verschuldigde bedrag met een minimum van honderdvijftig Euro.
 11. Indien Websiteoffertes.nl kosten heeft moeten maken die uitgaan boven de in het artikel 3.9 weergegeven incassokosten en welke kosten Websiteoffertes.nl in redelijkheid kon maken, dient de Dienstverlener ook deze kosten aan Websiteoffertes.nl te vergoeden.
 12. Websiteoffertes.nl kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin
 13. :
  • Aan de Dienstverlener (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  • Ten aanzien van de Dienstverlener faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
  • Het vermoeden bestaat dat de Dienstverlener niet aan haar betalingsverplichting kan voldoen;
  • De Dienstverlener handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Websiteoffertes.nl voortvloeiende verplichting;
  • De Dienstverlener inbreuk maakt op rechten van derden;
  • De Dienstverlener handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Websiteoffertes.nl;
  • De Dienstverlener niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel alsdan niet aangetekend schrijven;
  • Bij terugkerende betalingsproblemen.
 1. Indien Websiteoffertes.nl overgaat tot beëindiging van de overeenkomst wordt al hetgeen door de Dienstverlener aan Websiteoffertes.nl verschuldigd is, direct en volledig opeisbaar.

Artikel 4 – Tot stand komen van een overeenkomst

 1. Overeenkomsten tussen Websiteoffertes.nl en een Dienstverlener komen tot stand nadat de Dienstverlener een door Websiteoffertes.nl uitgevaardigd aanbod heeft aanvaard en Websiteoffertes.nl akkoord is gegaan met deze aanvaarding.
 2. Een door Websiteoffertes.nl verzonden factuur staat gelijk aan een aanvaarding. Indien de Dienstverlener tegen de hoogte van de factuur wenst te protesteren, dient dit schriftelijk en binnen vijf werkdagen te worden gedaan.
 3. Indien Websiteoffertes.nl niet alle verzochte gegevens van de Dienstverlener ter hand gesteld krijgt die Websiteoffertes.nl nodig acht voor het uitvoeren van de overeenkomst, staat het Websiteoffertes.nl vrij om naar eigen inzicht te oordelen om de te verrichten overeenkomst uit te voeren of te weigeren.
 4. Websiteoffertes.nl is uitdrukkelijk geen partij bij eventuele overeenkomsten of anderszins tussen Aanvragers en Dienstverleners die ontstaan via het gebruik van Websiteoffertes.nl.

Artikel 5 – Intellectueel eigendom

 1. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Websiteoffertes.nl ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Websiteoffertes.nl.
 2. Indien de Dienstverlener inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van Websiteoffertes.nl is de Dienstverlener een direct opeisbare schadevergoeding van € 2.500,- (zegge: vijfentwintighonderd Euro) verschuldigd aan Websiteoffertes.nl, zulks niet tegenstaande het recht van Websiteoffertes.nl om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 6 – Algemene verplichtingen Dienstverlener

 1. De Dienstverlener dient er zorg voor te dragen dat alle informatie waar Websiteoffertes.nl om verzoekt voor het laten functioneren van de door Websiteoffertes.nl te leveren diensten, tijdig aan Websiteoffertes.nl wordt verstrekt.
 2. De Dienstverlener dient eventuele wijzigingen in haar gegevens direct aan Websiteoffertes.nl te melden.
 3. Indien Websiteoffertes.nl aansprakelijk wordt gesteld voor schade die mogelijk is ontstaan doordat de Dienstverlener verkeerde gegevens aan Websiteoffertes.nl heeft verstrekt, is de Dienstverlener er toe gehouden Websiteoffertes.nl te vrijwaren voor de betreffende schade.
 4. De rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst tussen de Dienstverlener en Websiteoffertes.nl kunnen niet worden overdragen aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, tenzij Websiteoffertes.nl hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.
 5. De Dienstverlener dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien de Dienstverlener deze verplichtingen niet nakomt, is Websiteoffertes.nl gerechtigd de overeenkomst met de Dienstverlener op te schorten of te beëindigen, zonder dat Websiteoffertes.nl daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens de Dienstverlener.
 6. De Dienstverlener dient zelf zorg te dragen voor het naar behoren laten functioneren van zijn hardware- en softwareconfiguratie evenals eventueel benodigde randapparatuur en internetverbinding.

Artikel 7 – Duur overeenkomst en beëindiging

 1. Een overeenkomst tussen Dienstverlener en Websiteoffertes.nl wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. De Dienstverlener is gerechtigd om de overeenkomst met Websiteoffertes.nl tussentijds op te zeggen. Indien de Dienstverlener de overeenkomst opzegt, zullen eventueel door de Dienstverlener aan Websiteoffertes.nl verrichte betalingen niet gerestitueerd worden.
 3. Eventueel door de Dienstverlener onbetaald gelaten facturen van Websiteoffertes.nl dienen bij opzegging door Dienstverlener per direct te worden voldaan alvorens de door de Dienstverlener gedane opzegging de overeenkomst laat beëindigen.

Artikel 8 – Leads

 1. Leads worden automatisch doorgestuurd naar het door de Dienstverlener verstrekte e-mailadres. Dienstverlener is zelf verantwoordelijk voor de verdere afhandeling van de Lead.
 2. De Leads die Dienstverlener van Websiteoffertes.nl ontvangt, mogen niet doorgestuurd worden aan derden.
 3. Het is de Dienstverlener niet toegestaan om de ontvangen Leads te gebruiken voor meerdere van zijn/haar bedrijven c.q. handelsnamen, zonder dat deze afzonderlijk zijn ingeschreven als Dienstverlener bij Websiteoffertes.nl.
 4. Het is de Dienstverlener niet toegestaan de door Websiteoffertes.nl geleverde Leads of andere informatie te verstrekken of door te verkopen aan derden, met als kennelijk doel zichzelf te profileren als zijnde een verstrekker of verkoper van Leads.
 5. Het is niet toegestaan de ontvangen Leads, bijbehorende informatie en N.A.W.T.E. gegevens door te verkopen aan derden en/of te gebruiken voor elk ander doel dan het komen tot een overeenkomst met de betreffende Aanvrager.
 6. Ieder handelen in strijd met hetgeen bepaald in artikel 8.5 rechtvaardigt ontbinding van de overeenkomst door Websiteoffertes.nl.
 7. Indien de Dienstverlener (een) Lead(s) verkoopt of doorstuurt aan derden, met als kennelijk doel om deze Lead aan deze derde te verkopen, is de Dienstverlener een direct opeisbare schadevergoeding van € 2.500,- (zegge: vijfentwintighonderd Euro) verschuldigd aan Websiteoffertes.nl, zulks niet tegenstaande het recht van Websiteoffertes.nl om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 9 – Reclamatie(s) van leads

 1. Een Dienstverlener kan een reclamatie binnen 3 tot 7 dagen na het plaatsen van een reactie op een lead reclameren.
 2. De Dienstverlener kan uitsluitend via het reclamatieformulier in de partneromgeving een reclamatie indienen. Een reclamatie op andere wijze wordt niet in behandeling genomen.
 3. Reclamaties moeten met redenen zijn omkleed en kunnen slechts één keer gereclameerd worden.
 4. Een reclamatie dient te voldoen aan de reclamatie richtlijnen van WebsiteOffertes.nl;
  • De aanvrager bestaat niet.
  • Dienstverlener dient tenminste 72 uur actief geprobeerd om de aanvrager te bereiken via e-mail, telefoon, Whatsapp of het platform, op verschillende momenten van de dag, maar de aanvrager reageert niet.
  • Dienstverlener heeft de aanvrager proberen te bereiken, maar de contactgegevens van de aanvrager zijn onjuist.
  • De contactgegevens uit de aanvraag leiden tot een partij die aantoonbaar geen offerteaanvraag heeft gedaan en in dat verband ook geen overleg wil met de Dienstverlener.
  • De gevraagde dienst komt niet overeen met de aanvraag.
 5. Indien er sprake is van een geldige reclamatie zal Websiteoffertes.nl het voor de betreffende Lead betaalde bedrag in de vorm van een tegoed in het account van de dienstverlener plaatsen. Leadtegoed kan worden gebruikt om te reageren op nieuwe leads.
 6. Het toegekende leadtegoed kan niet worden omgezet in een geldbedrag.
 7. Indien de Dienstverlener (een) Lead(s) heeft gereclameerd en hier tegoed voor heeft ontvangen, is de Dienstverlener verplicht om dit aan Websiteoffertes.nl te melden als hij daarna nog met de lead in contact is gekomen. Indien de Dienstverlener dit niet doet is de Dienstverlener een direct opeisbare schadevergoeding van € 2.500,- (zegge: vijfentwintighonderd Euro) verschuldigd aan Websiteoffertes.nl, zulks niet tegenstaande het recht van Websiteoffertes.nl om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid en overmacht

 1. Websiteoffertes.nl functioneert als platform en biedt slechts technische ondersteuning aan Dienstverleners die via Websiteoffertes.nl Leads ontvangen. Websiteoffertes.nl is nadrukkelijk geen partij bij enige toekomstige overeenkomsten of anderszins tussen een Aanvrager en een Dienstverlener.
 2. De aansprakelijkheid van Websiteoffertes.nl wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat pas nadat de Dienstverlener Websiteoffertes.nl onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Websiteoffertes.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.
 3. Mocht Websiteoffertes.nl aansprakelijk worden gesteld, dan is de aansprakelijkheid van Websiteoffertes.nl beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. Eventuele aanspraken van de Dienstverlener op schadevergoeding jegens Websiteoffertes.nl kunnen alleen betrekking hebben op eventuele directe schade die de Dienstverlener heeft geleden door toedoen van een door de Websiteoffertes.nl geleverde dienst, tenzij de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Websiteoffertes.nl, haar directie en/of leidinggevend personeel.
 5. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Websiteoffertes.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Websiteoffertes.nl toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Dienstverlener aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
 6. De Dienstverlener is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups van (data)gegevens. De Dienstverlener vrijwaart Websiteoffertes.nl van aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het verlies van (data)gegevens.
 7. Websiteoffertes.nl is in het kader van (vervangend) onderhoud gerechtigd haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan de Dienstverlener verschuldigd te zijn.
 8. Websiteoffertes.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Dienstverlener indien Websiteoffertes.nl daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, noch een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 9. Websiteoffertes.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van zestig dagen, is zowel de Dienstverlener als Websiteoffertes.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

Artikel 11 Toepasselijk recht & geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Websiteoffertes.nl partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing..
 2. De Dienstverlener en Websiteoffertes.nl zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten..
 3. Tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven, is in eerste instantie de rechtbank te Rotterdam bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Websiteoffertes.nl en de Dienstverlener.

Opdrachten mogelijk gemaakt door WebsiteOffertes

Wat zijn de voordelen van het inhuren van een webdesigner?
Afgerond

Wat zijn de voordelen van het inhuren van een webdesigner?

In deze blog gaan we het voordeel van het inhuren van een webdesigner ten opzichte van het gebruik van een webbuilder, aan je uitleggen. Het bouwen van een website klinkt in eerste instantie misschien als een eenvoudige taak. Helaas is dit een tijdrovende taak die de hulp van een professionele webdesigner vereist. De professionals op […]

Wat zijn de drie trends van 2022 op het gebied van WooCommerce?
Afgerond

Wat zijn de drie trends van 2022 op het gebied van WooCommerce?

WooCommerce voegt webshop-functionaliteit toe aan je WordPress-website en is dé plug-in voor het maken van een webshop. WooCommerce zit niet stil als het gaat om verbeteringen. Het ontwikkelt en past zich aan de behoeften van de klanten en de markt in het algemeen aan. Sommige trends zijn al jaren populair, terwijl andere onverwacht verschijnen. Hier […]

Wil je een website laten maken?

Ontvang 3 gratis website offertes!

Offertes aanvragen

Neem contact met ons op

085 - 06 06 863
Op werkdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur
Antwoord binnen 24 uur