Algemene voorwaarden dienstverleners Websiteoffertes.nl


Preambule


Onderstaande algemene voorwaarden hebben betrekking op de rechtsverhouding tussen Websiteoffertes.nl en de dienstverlener van diensten die via Websiteoffertes.nl offerte-aanvragen wenst te ontvangen van derden. Websiteoffertes.nl biedt enkel een platform waarbij de dienstverlener in contact kan komen met potentiële klanten. Websiteoffertes.nl is derhalve geen partij bij eventuele overeenkomsten tussen partijen die ontstaan via het gebruik van Websiteoffertes.nl.


Artikel 1 Definities • Websiteoffertes.nl: een handelsnaam van MCF Michel Cheret Freelance, statutair gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61301752.

 • Aanvrager: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die via Websiteoffertes.nl offertes wenst te ontvangen van Dienstverleners.

 • Dienstverlener: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die Leads wenst te ontvangen via Websiteoffertes.nl.

 • Website: de website van Websiteoffertes.nl, onder andere te bereiken via www.websiteoffertes.nl.

 • Lead: een door een Aanvrager via Websiteoffertes.nl aangevraagde offerte die naar de Dienstverlener wordt verstuurd en de Dienstverlener in staat stelt een offerte aan de Aanvrager te doen toekomen voor de bedoelde diensten.

 • Ongeldige lead: een Lead als omschreven in artikel 1.5, waarmee de Dienstverlener vanwege het ontbreken van (de juiste) N.A.W. gegevens geen contact kan opnemen met de Aanvrager. Indien de Aanvrager niet reageert op een offerte welke door de Dienstverlener is verzonden, dan wordt dit niet gezien als een Ongeldige lead als bedoeld in dit artikel.


Artikel 2 Algemene bepalingen  1. De Dienstverlener kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Websiteoffertes.nl deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten (op afstand) tussen Websiteoffertes.nl en de Dienstverlener.

 3. De eventueel door de Dienstverlener gehanteerde algemene inkoopvoorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Websiteoffertes.nl.

 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

 5. De inhoud van deze site evenals de inhoud van alle andere uitingen van Websiteoffertes.nl op internet zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Websiteoffertes.nl kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Websiteoffertes.nl is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

 6. Websiteoffertes.nl behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Websiteoffertes.nl overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de Dienstverlener hier twee maanden voorafgaand aan de wijziging van op de hoogte. Het staat de Dienstverlener vervolgens vrij om de overeenkomst op te zeggen vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na de inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden.


Artikel 3 Prijzen • De door Websiteoffertes.nl gehanteerde tarieven (voor het ontvangen van Leads) zijn exclusief omzetbelasting (BTW).

 • Websiteoffertes.nl heeft het recht om haar tarieven tussentijds te wijzigen, tenzij anders is overeengekomen tussen Websiteoffertes.nl en de Dienstverlener.

 • Leads worden steeds voorafgaand aan de te ontvangen Leads in rekening gebracht bij de Dienstverlener.

 • Facturering geschiedt in beginsel via e-mail, tenzij anders is aangegeven door Websiteoffertes.nl.

 • Betaling dient te geschiedden op een door Websiteoffertes.nl te bepalen wijze.

 • Alle door Websiteoffertes.nl verstuurde facturen hebben een betalingstermijn van veertien dagen. Pas nadat de Dienstverlener aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan zal zij Leads ku
Vraag vandaag een offerte aan voor het bouwen van uw website

Wil je ook een website laten bouwen door een professioneel team? Laat je gegevens achter en wij sturen je zo snel mogelijk een scherpe offerte. Dus waar wacht je nog op? Vraag vandaag nog snel een offerte website bouwen aan.

Wil je zelf een opdracht plaatsen?
Vraag vandaag 6 gratis offertes aan. Ontvang gratis offertes
Of
Neem contact op
+ 31 10 261 32 67
Nu bereikbaar
info@websiteoffertes.nl
Antwoord binnen 24 uur