Algemene voorwaarden aanvragers Websiteoffertes.nl


Preambule


Onderstaande algemene voorwaarden hebben betrekking op de rechtsverhouding tussen Websiteoffertes.nl en de gebruiker van Websiteoffertes.nl, welke gebruiker offertes wenst te ontvangen van dienstverleners via Websiteoffertes.nl. Websiteoffertes.nl biedt enkel een platform waarbij de aanvrager in contact kan komen met dienstverleners. Websiteoffertes.nl is derhalve geen partij bij eventuele overeenkomsten die via het gebruik van Webisteoffertes.nl ontstaan tussen de aanvrager en dienstverleners.


Artikel 1 Definities • Websiteoffertes.nl: een handelsnaam van MCF Michel Cheret Freelance, gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61301752.

 • Aanvrager: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die via de Website van Websiteoffertes.nl offertes wenst te ontvangen van Dienstverleners.

 • Dienstverlener: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die via Websiteoffertes.nl offertes aan de Aanvrager toestuurt op verzoek van de Aanvrager.

 • Website: de website van Websiteoffertes.nl, onder andere te bereiken via www. websiteoffertes.nl.


Artikel 2 Algemene bepalingen  1. De Aanvrager kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Websiteoffertes.nl deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten (op afstand) tussen Websiteoffertes.nl en de Aanvrager.

 3. De eventueel door de Aanvrager gehanteerde algemene inkoopvoorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Websiteoffertes.nl.

 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

 5. De inhoud van deze site evenals de inhoud van alle andere uitingen van Websiteoffertes.nl op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Websiteoffertes.nl kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Websiteoffertes.nl is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.


Artikel 3 Dienstverlening • Voor de uitvoering van de dienstverlening vraagt Websiteoffertes.nl Aanvrager om (persoons)gegevens te verstrekken die via de systemen van Websiteoffertes.nl worden gedeeld met Dienstverleners. De verstrekte gegevens worden alleen gebruikt voor het naar behoren uitvoeren van de

 • De Aanvrager dient bij het aanvragen van een offerte alle gegevens naar waarheid te verstrekken.

 • Door het verstrekken van (persoons)gegevens via de Website gaat de Aanvrager akkoord met het gebruik van deze gegevens door Websiteoffertes.nl ter uitvoering van de dienstverlening. Websiteoffertes.nl zal de gegevens doorgeven aan één of meerdere Dienstverleners die vervolgens contact zullen opnemen met de Aanvrager.

 • Het is de Aanvrager nadrukkelijk verboden gegevens via Websiteoffertes.nl te openbaren die: • in strijd zijn met enige wet- en/of regelgeving of deze Algemene Voorwaarden;

 • inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee andere rechten van Websiteoffertes.nl of derden worden geschonden;

 • naar inziens van Websiteoffertes.nl in strijd zijn met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig zijn of oproepen tot geweld of haat tegen een ander of anderen;

 • dienen ter promotie van een concurrent van Websiteoffertes.nl of op enige andere wijze dienen per promotie van een onderneming of product.

  • Websiteoffertes.nl is te allen tijde gerechtigd om de door de Aanvrager opgegeven en geopenbaarde informatie en persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen, zonder dat dit op enige wijze leidt tot enig recht van de Aanvrager op schadevergoeding.

  • Overeenkomsten tussen de Aanvrager en de Dienstverlener komen pas tot stand nadat de Aanvrager akkoord is gegaan met een door de Dienstverlener gedaan aanbod. Websiteoffertes.nl i
Vraag vandaag een offerte aan voor het bouwen van uw website

Wil je ook een website laten bouwen door een professioneel team? Laat je gegevens achter en wij sturen je zo snel mogelijk een scherpe offerte. Dus waar wacht je nog op? Vraag vandaag nog snel een offerte website bouwen aan.

Wil je zelf een opdracht plaatsen?
Vraag vandaag 6 gratis offertes aan. Ontvang gratis offertes
Of
Neem contact op
+ 31 10 261 32 67
Nu bereikbaar
info@websiteoffertes.nl
Antwoord binnen 24 uur