Algemene voorwaarden aanvragers Websiteoffertes.nl

Als je op de website van www.websiteoffertes.nl een offerte aanvraagt zijn deze voorwaarden voor jou van toepassing.

Preambule

Onderstaande algemene voorwaarden hebben betrekking op de rechtsverhouding tussen Websiteoffertes.nl en de gebruiker van Websiteoffertes.nl, welke gebruiker offertes wenst te ontvangen van dienstverleners via Websiteoffertes.nl. Websiteoffertes.nl biedt enkel een platform waarbij de aanvrager in contact kan komen met dienstverleners. Websiteoffertes.nl is derhalve geen partij bij eventuele overeenkomsten die via het gebruik van Webisteoffertes.nl ontstaan tussen de aanvrager en dienstverleners.

Artikel 1 - Definities

 • Websiteoffertes.nl: een handelsnaam van Offerte Platform B.V., gevestigd te Santpoort-Noord en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87123487.
 • Aanvrager: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die via de Website van Websiteoffertes.nl offertes wenst te ontvangen van Dienstverleners.
 • Dienstverlener: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die via Websiteoffertes.nl offertes aan de Aanvrager toestuurt op verzoek van de Aanvrager.
 • Website: de website van Websiteoffertes.nl, onder andere te bereiken via www.websiteoffertes.nl of www.websiteoffertes.be.

Artikel 2 - Algemene bepalingen 

 1. De Aanvrager kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Websiteoffertes.nl deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten (op afstand) tussen Websiteoffertes.nl en de Aanvrager.
 3. De eventueel door de Aanvrager gehanteerde algemene inkoopvoorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Websiteoffertes.nl.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 5. De inhoud van deze site evenals de inhoud van alle andere uitingen van Websiteoffertes.nl op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Websiteoffertes.nl kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Websiteoffertes.nl is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Artikel 3 - Dienstverlening

 1. Voor de uitvoering van de dienstverlening vraagt Websiteoffertes.nl Aanvrager om (persoons)gegevens te verstrekken die via de systemen van Websiteoffertes.nl worden gedeeld met Dienstverleners. De verstrekte gegevens worden alleen gebruikt voor het naar behoren uitvoeren van de diensten.
 2. De Aanvrager dient bij het aanvragen van een offerte alle gegevens naar waarheid te verstrekken.
 3. Door het verstrekken van (persoons)gegevens via de Website gaat de Aanvrager akkoord met het gebruik van deze gegevens door Websiteoffertes.nl ter uitvoering van de dienstverlening. Websiteoffertes.nl zal de gegevens doorgeven aan één of meerdere Dienstverleners die vervolgens contact zullen opnemen met de Aanvrager.
 4. Het is de Aanvrager nadrukkelijk verboden gegevens via Websiteoffertes.nl te openbaren die:
  • in strijd zijn met enige wet- en/of regelgeving of deze Algemene Voorwaarden;
  • inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee andere rechten van Websiteoffertes.nl of derden worden geschonden;
  • naar inziens van Websiteoffertes.nl in strijd zijn met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig zijn of oproepen tot geweld of haat tegen een ander of anderen;
  • dienen ter promotie van een concurrent van Websiteoffertes.nl of op enige andere wijze dienen per promotie van een onderneming of product.
 1. Websiteoffertes.nl is te allen tijde gerechtigd om de door de Aanvrager opgegeven en geopenbaarde informatie en persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen, zonder dat dit op enige wijze leidt tot enig recht van de Aanvrager op schadevergoeding.
 2. Overeenkomsten tussen de Aanvrager en de Dienstverlener komen pas tot stand nadat de Aanvrager akkoord is gegaan met een door de Dienstverlener gedaan aanbod. Websiteoffertes.nl is op geen enkele wijze betrokken bij enige overeenkomst tussen de Aanvrager en Dienstverlener.
 3. De (persoons)gegevens die de Aanvrager verkrijgt via de Website van Websiteoffertes.nl mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt - iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mailadressen) van derden te verzamelen.
 4. Websiteoffertes.nl behoudt het recht om Aanvragers uit te sluiten van elk gebruik van de Website, indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of deze algemene voorwaarden.
 5. Bij een uitsluiting zoals aangegeven in lid 3.8 heeft Websiteoffertes.nl het recht om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.
 6. Websiteoffertes.nl is in het kader van (vervangend) onderhoud gerechtigd haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan de Aanvrager verschuldigd te zijn.
 7. Websiteoffertes.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Aanvrager indien Websiteoffertes.nl daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, noch een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 8. Websiteoffertes.nl kan gedurende de periode dat de overmacht als bedoeld in artikel 3.11 voortduurt, de op haar rustende verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van zestig dagen, is zowel de Aanvrager als Websiteoffertes.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door de andere partij geleden schade.

Artikel 4 - Intellectueel eigendom

 1. De inhoud van de Website van Websiteoffertes.nl, waaronder, doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Websiteoffertes.nl en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is de Aanvrager niet toegestaan om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Websiteoffertes.nl.
 2. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Websiteoffertes.nl ontwikkelde voortbrengselen van demenselijke geest, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Websiteoffertes.nl.

Artikel 5 - Duur overeenkomst en beëindiging

 1. Een overeenkomst tussen Aanvrager en Websiteoffertes.nl wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan tussentijds door beide partijen worden opgezegd.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

 1. Websiteoffertes.nl functioneert als een platform en biedt slechts technische ondersteuning aan Aanvragers die via Websiteoffertes.nl Dienstverleners willen benaderen. Websiteoffertes.nl is nadrukkelijk niet betrokken bij enige eventuele overeenkomst tussen een Aanvrager en een Dienstverlener. Wanneer afspraken tussen een Aanvrager en een Dienstverlener door één van de partijen niet worden nageleefd, dan kan Websiteoffertes.nl hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.
 2. Websiteoffertes.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van enig gebruik van de Diensten van Websiteoffertes.nl, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Websiteoffertes.nl.
 3. Mocht, in uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 6.2, toch aansprakelijkheid aan de kant van Websiteoffertes.nl worden aangenomen, dan is de aansprakelijkheid van Websiteoffertes.nl beperkt tot maximaal € 500,- (zegge: vijfhonderd Euro).
 4. Eventuele aanspraken van de Aanvrager op schadevergoeding jegens Websiteoffertes.nl kunnen alleen betrekking hebben op eventuele directe schade die de Aanvrager heeft geleden door toedoen van een door de Websiteoffertes.nl geleverde dienst, tenzij de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Websiteoffertes.nl, haar directie en/of leidinggevend personeel.
 5. Onder directe schade dient uitsluitend te worden verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op: schade in de zin van deze voorwaarden, redelijke kosten die zijn gemaakt om de gebrekkige prestatie van Websiteoffertes.nl aan de overeenkomst te doen laten beantwoorden, voor zover deze aan Websiteoffertes.nl toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Aanvrager aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
 6. De Aanvrager is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups van (data)gegevens. De Aanvrager vrijwaart Websiteoffertes.nl van aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het verlies van (data)gegevens.
 7. Websiteoffertes.nl is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 7 - Toepasselijk recht & geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Websiteoffertes.nl partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De Aanvrager en Websiteoffertes.nl zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven, is in eerste instantie de rechtbank te Rotterdam bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Websiteoffertes.nl en de Aanvrager.
Website laten maken Webshop laten maken Marketing Uitbesteden

Opdrachten mogelijk gemaakt door WebsiteOffertes

SEO Blogschrijver gezocht Afgerond
SEO Blogschrijver gezocht

We zoeken een SEO Blogschrijver die regelmatig teksten voor ons schrijft, wij verkopen zilversokken. Die bieden oplossingen aan voor zweetvoeten, koude voeten enzovoort.

Ontwikkelen WooCommerce Webshop Afgerond
Ontwikkelen WooCommerce Webshop

Ik ben op zoek naar iemand die een nette webshop kan maken. In deze lay-out moet ik mijn artikel beschrijvingen kunnen toevoegen eventueel foto's etc. De lay-out gaat gebruikt worden op online platformen waar je in plaats van tekst als beschrijving een html code kan invoegen. Ik zoek iemand die hier op kort termijn mee bezig kan. Als je geen werkplek hebt bied ik je aan om bij ons op kantoor in Hengelo (O) er aan te werken.

Website bouwen Afgerond
Website bouwen

Ik wil graag een website laten maken, het moeten 5 paginas met tekst en afbeeldingen zijn. Ik kom graag met een professional in contact die mij kan helpen.

Wil je een website laten maken?
Vraag 3 gratis Website Offertes aan. Offertes aanvragen
Of
Neem contact met ons op
085 - 06 06 863
Op werkdagen van
09:00 uur tot 17:30 uur
[email protected]
Antwoord binnen 24 uur